Palvelut

Lapsiasiat

Olemme apunasi myös lapsia koskevissa asioissa, joita ovat mm. lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat sekä avustamme myös esim. edunvalvojan sijaisena, kun lapsi on osallisena rikosprosessissa.

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan jo laittaa vireille vaatimusta lapsen huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta. Tästä voidaan myös laatia sopimus, jota pyydämme käräjäoikeutta vahvistamaan avioeron yhteydessä.

Sopimusta voidaan pyytää myös vahvistettavaksi lastenvalvojan luona. Tällöin lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, mikäli se on lapsen edun mukainen.

Asia voidaan viedä käräjäoikeuteen tuomioistuinsovitteluun eli folloon. Follon tarkoituksena on päästä sopimukseen asiassa vanhempien kesken siten, että osapuolet neuvottelevat asiasta tuomarin ja mukana olevan asiantuntijan kanssa, jotka yrittävät auttaa sopimuksen laatimisessa. Osapuolilla voi olla mukana myös omat avustajansa eli lakimiehensä.

Riitatilanteessa lapsen huolto-, tapaamis- ja/tai elatusasia tulee viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tuomarin ensisijainen pyrkimys on päästä vielä istunnossa sopimukseen, koska sopimus on aina parempi vaihtoehto kuin tuomioistuimen antama tuomio asiassa.

Huollon tarkoituksena on sopia siitä, kuka on lapsen virallinen huoltaja. Lapsella on pääsääntöisesti kaksi huoltajaa. Poikkeustapauksissa voidaan määrätä, että lapsella on vain yksi huoltaja. Esimerkiksi tilanne voisi olla sellainen, että toinen huoltaja ei kykene toimimaan huoltajana ja vanhempien yhteistoiminta ei tue yhteishuoltajuutta. Pelkästään vanhempien riitaiset välit eivät ole peruste yksinhuollolle.

Yhteishuollon ja yksinhuollon lisäksi on olemassa myös välimalleja, esimerkiksi yhteishuolto tehtäväjakomääräyksellä. Tällöin vanhempien päätösvaltaa eri osa-alueilla voidaan jakaa. Toisella vanhemmalla voi olla huolta esim. siitä, että saanko hän hankittua lapselle passia ja viedä häntä ulkomaille. Näistä asioista voidaan päättää tehtäväjakomääräyksillä, että passin ja ulkomaanmatkan tekemiseen ei tarvita toisen vanhemman suostumusta.

Lapsi voi asua ja olla kirjoilla myös molempien vanhempien osoitteissa, mutta väestökirjanpitoon voidaan merkitä vain yksi virallinen osoite.

Lapsi voi myös olla kirjoilla vain toisen vanhemman luona ja sen lisäksi hänellä on oikeus tavata etävanhempaa. Tapaamisten pelisäännöt ovat tärkeää laatia yksityiskohtaisesti riitojen ja epäselvyyksien välttämiseksi. Hyvin laadituilla pelisäännöillä tapaamiset toteutuvat sovitun mukaisesti ja kumpikin vanhempi pystyy suunnittelemaan asiat siten, että he tietävät, milloin lapsi viettää aikaa heidän kanssaan ja milloin lapsi on toisen vanhempansa kanssa.

Tapaamisjärjestelyjen tulee olla lapsen edun mukaisia. Näin ollen tapaamisjärjestelyt ovat yksilöllisiä ja niissä tulee huomioida lapsen ikä, persoona, vanhempien välinen välimatka sekä etävanhemman kyky huolehtia lapsesta tapaamisten aikana.

Jokaisella lapsella on oikeus riittävää elatukseen. Elatusavun suuruus pohjautuu oikeusministeriön ohjeeseen siten, että laskennan pohjana käytetään lapsen elatusavun suuruuden sekä vanhempien elatuskykyä. Etävanhempi maksaa elatusapua lähivanhemmalle. Elatusapulaskelman mukaisen elatusavun ollessa alle Kelan elatustuen määrän, maksaa Kela puuttuvan osan. Tällainen tilanne voi syntyä silloin, kun etävanhemmalla ei ole ollenkaan elatuskykyä matalan tulotason vuoksi. Tästä saat lisätietoa Kelan sivulta.

Lisätietoa liittyen lapsen huoltoon, tapaamiseen ja asumiseen saat myös THL:n sivuilta: Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen – THL

Mikäli sinulla on jo tapaamissopimus, mutta lähivanhempi ei luovuta lasta tapaamisiin, voit hakea käräjäoikeudelta tapaamissopimuksen täytäntöönpanoa. Lähivanhempi voidaan määrätä noudattamaan tapaamissopimusta sakon uhalla. Jos on todennäköistä, että tapaaminen muuten jää toteutumatta ja tähän on lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä, lapsi voidaan määrätä myös noudettavaksi.

Ota yhteyttä

Palvelemme asiakkaitamme ajanvarauksella Jyväskylän ja Kiuruveden toimipisteillämme. Suurin osa palveluistamme onnistuu myös helposti etäyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse.