Palvelut

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste.
Tietosuojaseloste on laadittu 12.02.2018. Päivitetty 18.05.2023.

1 REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjänä toimii Asianajotoimisto S.Tiainen Oy (y-tunnus: 2794929-1), jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”. Rekisterinpitäjän yhteystiedot: käyntiosoite: Kauppakatu 5 A 2, 40100 Jyväskylä. Sähköpostiosoite: susanna.tiainen@stiainen.fi
puhelinnumero: +358 45 625 7998

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA
Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa on Asianajotoimisto S.Tiainen Oy:n toimitusjohtaja Susanna Tiainen. Yhteyshenkilö on tavoitettavissa kohdassa 1 mainittujen yhteystietojen kautta.

3 REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri, jäljempänä ”Rekisteri”. 

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, tehtyyn sopimukseen (sopimussuhde, toimeksiantosopimus), asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen. Asiakkaan ollessa yhteydessä Rekisterinpitäjään tai pyytäessään Rekisterinpitäjää olemaan häneen yhteydessä, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallettamiselle. 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallettaa nimi, henkilötunnus, kotipaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, ammatti, tiedot asiakkaan toimeksiannosta sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto, asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot. Teknisesti kerättyä verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite, sijaintimaa, sijaintikaupunki, verkkopalveluiden käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmaversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies).

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palveluiden käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta. Lisäksi tietoja kertyy sitä mukaa kuin asiakkaan toimeksiannon toteuttaminen edistyy. Kertyvät tiedot voivat olla rekisterinpitäjän kirjaamia, tai tietoja on saatu viranomaisilta tai muilta tahoilta, jotka liittyvät asiakkaan toimeksiannon hoitamiseen.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen valmiin tuotteen tai laskun muodossa. Tietoja luovutetaan myös, jos se on tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi viranomaisessa, toista tahoa vastaan tai tuomioistuimessa. Luovuttaminen on siten mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja siirretään asiakkaan nimenomaisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä tai suostumuksesta sekä jos se on tarpeen rekisterinpitäjän edun puolustamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Lisäksi siirron tulee olla henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sallittua.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan/sormijälkitunnisteen. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia rekisteriin. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan* kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu Rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tiedoista voidaan ottaa myös kopioita, tulosteita ja muita paperisia otteita. Tätä manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla, kun aineisto ei enää ole tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi taikka asiakkaan tai Rekisterinpitäjän oikeuksien puolustamiseksi.

*Henkilökunnalla viitataan tässä yhteydessä myös ostopalveluina ostettuihin palveluihin (esim. assistenttipalvelut tai IT-tukipalvelut)

10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on toteutettavissa korvauksetta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähintään yksi vuosi. 

Tässä kohdassa mainitun tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tulee rekisteröidyn tehdä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona erikseen sovittuna ajankohtana ja todistaa tässä yhteydessä henkilöllisyytensä. Tapaamisen voit sopia kohdassa 2 tarkoitetun yhteyshenkilön kanssa. Tarkastusoikeuden voit toteuttaa lähettämällä pyynnön sähköpostitse siitä sähköpostiosoitteesta, jonka olet antanut meille yhteystiedoksi toimeksiantoasi hoitaessamme. Muussa tapauksessa vaadimme tarkat tiedot tietojaan tarkastavasta henkilöstä sekä tarkastajan henkilökohtaisesti allekirjoittaman pyyntöasiakirjan.

Tiedot voit korjauttaa tai käyttää kielto-oikeuttasi ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa tai mitä henkilötietolain 30 §:n mukaista kielto-oikeuttaan rekisteröity haluaa käyttää. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään. Mikäli emme voi luotettavalla tavalla varmistua pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä, emme voi toteuttaa pyyntöä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista ja/tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa.

11 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi.

EVÄSTEET

Ota yhteyttä

Palvelemme asiakkaitamme ajanvarauksella Jyväskylän ja Kiuruveden toimipisteillämme. Suurin osa palveluistamme onnistuu myös helposti etäyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse.