Mitä oikeudenkäynti maksaa?

Oikeudenkäynnistä voi aiheutua kuluja. Oikeudenkäynnin osapuolelle voi aiheutua kuluja esimerkiksi suulliseen käsittelyyn matkustamisesta sekä avustajan ja todistajan palkkion maksamisesta. Asian käsittelystä tuomioistuimessa voidaan myös periä oikeudenkäyntimaksu.

Tuomioistuinten maksuista löydät tietoa täältä: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/maksut_1/tuomioistuintenmaksut.html

Kuka maksaa oikeudenkäyntikulut?

Pääsääntö on, että hävinnyt maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Tähän on kuitenkin muutamia poikkeuksia.

Hakemusasioissa pääsääntö on, että kaikki vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Hakemusasioita ovat esimerkiksi avioeron hakeminen, edunvalvonta-asiat, lasten huoltoon-, tapaamiseen- ja elatukseen* liittyvät asiat sekä lähestymiskieltoasiat.

*Elatusvelvollinen on yleensä velvollinen hävitessään korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Toisena asianosaisena elatusasiassa on lapsi, joka ei sen sijaan joudu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaikka häviäisikin.

*Lue tästä tarkemmin artikkelistani ”Miten lapsen elatusmaksut määräytyvät” https://www.stiainen.fi/miten-lapsen-elatusmaksut-maaraytyvat/

Hallinto-oikeudessa kulut ovat pääsääntöisesti häviäjän korvattavaksi määrättäviä, mutta pääsäännön mukaan yksityisen henkilön hävitessä jutun julkista valtaa vastaan, yksityistä henkilöä ei velvoiteta korvaamaan julkisen vallan kuluja. Hallinto-oikeus käsittelee valituksia viranomaisten hallintoasioissa tekemistä päätöksistä. Näitä ovat mm. veroasioihin liittyvät päätökset, lastensuojeluun sekä mielenterveyskysymyksiin liittyvät päätökset, ympäristö-, rakentamis- ja maankäyttöasioista sekä viranomaisten päättämistä maksuista (pysäköinti- ja liikennevirhemaksuista).

Lisätietoa oikeudenkäynnistä hallintoasioista löytyy täältä: https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeudenkayntihallintooikeudessa.html

Omiin oikeudenkäyntikuluihin voi saada apua!

Julkinen oikeusapu: Julkinen oikeusapu tarkoittaa, että valtion varoista maksetaan oikeudellisen avustamisen tarpeesta johtuvia kustannuksia. Oikeusapulaissa on määrätty oikeusavun edellytyksistä.

Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista.

Oikeusapua voi saada myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuseen tai siihen osaan oikeudenkäyntikuluja, jota vakuutus ei riitä kattamaan.

Oikeusavusta päätettäessä huomioon otetaan oikeusavun hakijan tulot ja varallisuus yhdessä puolison tulojen ja varojen kanssa. Näistä laskettavien käyttövarojen jäädessä alle määrättyjen rajojen hakijalle myönnetään oikeusapua joko kokonaan tai osittain (itselle jää maksettavaksi omavastuu).

Koelaskelman avulla voit arvioida, voidaanko oikeusapua myöntää antamillasi tiedoilla. Koelaskelman lopputulos on vain suuntaa antava.

Laskuri löytyy täältä: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma

Vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutus: Oikeusturvavakuutus on vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimukseen perustuva vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on korvata vakuutetun oikeudenkäyntikuluja oikeudenkäynneissä esim. tilanteissa, joissa olet rikosasiassa asianomistajana (ns. uhri).

Yleensä vakuutuksissa on omavastuu, noin 10–15 %. Eli jos oikeudenkäyntikulujen määrä on 1 500,00 euroa, sinulle jää maksettavaksi omavastuu 150,00 eur – 225,00 eur. Omavastuulle on mahdollista hakea julkista oikeusapua. Tällöin omavastuuosa maksetaan valtion varoista.

Oikeusturvavakuutus on ensisijainen suhteessa valtion varoista maksettavaan oikeusapuun, joka tarkoittaa sitä, että vakuutetun tulee saada ensin päätös omalta vakuutusyhtiöltään oikeusavusta, ennen kuin hän voi olla oikeutettu oikeusapuun.

Oikeusturvavakuutus on yleensä kotivakuutuksen osana. Vakuutussopimuksissa on usein rajauksia siitä, minkälaisten asioiden kattamiseen vakuutusta voi käyttää. Usein on rajattu pois hakemusasiat (mm. avioero, lähestymiskielto, lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat), työsuhteisiin liittyvät riita-asiat sekä rikosasioissa, jos olet vastaajana eli sinua epäillään rikoksesta. Lisätietoa saat vakuutusyhtiöstäsi.

Ammattijärjestöjen jäsenillä on usein käytettävissä myös järjestönsä oikeusturvavakuutus, jota yleensä voi käyttää työ- tai virkasuhteesta johtuvissa riidoissa tarvittavaan oikeudelliseen apuun. Lisätietoa saat ammattijärjestöltäsi.

Laatinut:

30.1.2021

Susanna Tianen, lakimies

Lakipalvelut S.Jokinen Oy

Kerro, miten voimme auttaa

Ota yhteyttä
Valitse toimipaikka